Aktīvā pensija

 

Kā darbojas Latvijas pensiju sistēma?

2001. gadā Latvijā tika ieviesta trīs līmeņu pensiju sistēma, kas sevī ietver valsts obligāto nefondēto pensiju shēmu (1. līmenis), valsts fondēto pensiju shēmu (2.līmenis) un privāto brīvprātīgo pensiju shēmu (3.līmenis).

1. līmenī ir iesaistīti visi sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēji (strādājošie, kas veic sociālā nodokļa nomaksu). Veiktās iemaksas tiek izmantotas, lai nodrošinātu vecuma pensijas esošajai pensionāru paaudzei.

Daļa no 2. līmenī iesaistīto dalībnieku veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas ar viņu izvēlētā līdzekļu pārvaldītāja starpniecību tiek ieguldītas finanšu tirgū un uzkrātas konkrētā iemaksu veicēja pensijai.

3. līmenis nodrošina iespēju katram no mums privāti pēc savas izvēles veidot papildus uzkrājumus savai pensijai. Šo pensijas līmeni īpaši atbalsta Latvijas valsts, kas likumdošanā paredzējusi, ka privātpersonu brīvprātīgās iemaksas 3.pensiju līmenī ir pieskaitāmas pie attaisnotajiem izdevumiem.

Ko piedāvā Compensa Life?

Compensa Life piedāvā Jums iesaistīties brīvprātīgajā 3.pensiju līmenī, izmantojot Aktīvās pensijas iespējas.

Aktīvā pensija ir uzkrājuma veidošana savu vecumdienu finansiālai nodrošināšanai.

Uzkrājums pelna procentus! Jums ir iespēja veidot savu pensijas uzkrājumu, veicot regulāras vai vienreizējas iemaksas, kas piesaistītas ieguldījumu fondiem. Uzņemoties investīciju risku, šāds uzkrājuma veids sniedz iespēju nopelnīt vairāk, atkarībā no izvēlēto ieguldījumu fondu darbības rezultātiem.

Aktīvā pensija palīdzēs nodrošināt materiālu aizsardzību apdrošinātās personas ģimenei apdrošināšanas perioda laikā un vienlaikus veidot naudas uzkrājumu, kas ļaus saglabāt Jums vēlamo labklājības līmeni arī vecumdienās – saņemot Jūsu privāto pensiju papildus valsts pensijai.

Atšķirībā no valsts pensijas, šajā pensiju līmenī iemaksu lielumu un regularitāti Jūs varat brīvi izvēlēties, taču uzkrājuma pamatā saglabājas princips - jo agrāk sāksiet krāt, jo lielāku pensijas kapitālu uzkrāsiet un lielāku pensiju saņemsiet.

Jūs veicat regulāras iemaksas savā Aktīvajā pensijā un visu apdrošināšanas periodu Jums ir iespēja saņemt no valsts nodokļu atvieglojumus par veiktajām iemaksām sava uzkrājuma veidošanā. Apdrošināšanas perioda beigās sāksies pensijas izmaksas periods - Jūs saņemsiet uzkrāto summu atbilstoši savam izvēlētajam pensijas izmaksas veidam.

Aktīvās pensijas būtība

Aktīvā pensija sastāv no divām daļām – pensijas kapitāla uzkrājuma perioda un pensijas izmaksu perioda.

Uzkrājuma periodā Jūs veicat apdrošināšanas prēmijas iemaksas, kas nodrošina:

 • iespēju saņemt nodokļu atvieglojumus;
 • materiālu aizsardzību Jūsu ģimenei, jo darbojas Jūsu dzīvības apdrošināšana;
 • uzkrājuma veidošanos, kas var noderēt arī neparedzētu finansiālu jautājumu risināšanai pirms pensijas vecuma iestāšanās.

Pensiju izmaksu periodā Compensa Life Jums maksā privāto pensiju atbilstoši Jūsu izvēlētajam pensijas izmaksu veidam. Pensijas izmaksas periods ir laika posms, kurā apdrošināšanas kompānija veic regulāras pensijas izmaksas. Pensijas izmaksu perioda sākumu un garumu nosakāt Jūs.

Compensa Life piedāvā šādas pensijas saņemšanas iespējas:

Mūža pensija ar garantēto pensijas izmaksu periodu
Jūs saņemat pensiju no pensijas izmaksu perioda sākuma līdz mūža beigām, un ir noteikts garantētais periods.
Šo pensijas izmaksas veidu iesakām izvēlēties, ja Jums ir bērni vai mazbērni, kuriem Jūs labprāt atstātu mantojumu. Pensija Jums tiks izmaksāta līdz mūža beigām, lai cik ilgi Jūs dzīvotu, bet, ja garantētā perioda laikā iestājas nāve, atlikušo pensijas daļu līdz garantētā perioda beigām saņem mantinieks(-i).

Mūža pensija
Jūs saņemat pensiju no pensijas izmaksu perioda sākuma līdz mūža beigām.
Šis pensijas izmaksas veids sniedz Jums iespēju apdrošināt pašam savu pensiju vai veikt maksājumus, lai nodrošinātu kādas citas personas ( vecāku, bērnu u.c.) vecumdienas.

Noteiktais pensijas izmaksas periods
Jūs saņemat pensiju no pensijas izmaksu perioda sākuma līdz noteiktā perioda beigām vai savai nāvei, ja tā iestājusies pirms noteiktā perioda beigām.
Ja vēlaties saņemt palielinātu pensiju tieši pirmajos gados pēc aiziešanas pensijā, tad iesakām izvēlēties šo pensijas izmaksu veidu.

Noteiktais periods ar garantēto periodu
Jūs saņemat pensiju no pensijas izmaksu perioda sākuma līdz noteiktā perioda beigām vai savai nāvei, ja tā iestājas pirms noteiktā perioda beigām. Ja gadījumā nāve iestājas garantētā perioda laikā, atlikušo pensijas daļu līdz garantētā perioda beigām varēs saņemt Jūsu mantinieks(-i).
Garantētais periods sākas vienlaicīgi ar noteikto periodu. Garantētā perioda maksimālais garums ir 20 gadi.

Ieguvumi

 • Brīvais iemaksu grafiks - iespēja maksāt neregulāras apdrošināšanas iemaksas vai arī izlaist maksājumu, nepārslēdzot apdrošināšanas līgumu.
 • Iespēja saņemt likumdošanā paredzētos nodokļu atvieglojumus.
 • Iespēja izvēlēties gan riska apdrošinājuma summu, par kādu tiek apdrošināta Jūsu dzīvība, gan vēlamo uzkrājuma summu, ko jūs saņemsiet apdrošināšanas perioda beigās.
 • Apdrošināšanas līgumā var iekļaut arī nelaimes gadījumu papildapdrošināšanu.
 • Compensa Life piedāvā iespēju noslēgt automātiskā maksājuma vai tiešā debeta līgumu - apdrošināšanas iemaksas no jūsu konta automātiski tiek pārskaitītas uz Compensa Life kontu, tādējādi ietaupot jūsu laiku.
 • Reizi gadā Compensa Life nosūta Jums atskaiti par iepriekšējā gadā veiktajām iemaksām, izvēlēto ieguldījumu fondu atdevi un uzkrāto summu kopā ar riska apdrošinājuma summu.
 • Līguma darbības laikā var mainīt: ieguldījumu fondus, apdrošināšanas periodu, riska apdrošinājuma summu, papildapdrošināšanas summu, labuma guvēju, pensijas izmaksas periodu, garantēto pensijas izmaksu periodu u.c. nosacījumus saskaņā ar apdrošināšanas līgumu.
 • Apdrošinātā nāves gadījumā labuma guvējam(-iem) tiek izmaksātas divas summas: riska apdrošinājuma summa un summa, kas uzkrāta līdz apdrošinātā nāves iestāšanās brīdim.
 • Ja vēlaties līgumu pārtraukt pirms apdrošināšanas termiņa beigām, jums tiek izmaksāta atpirkuma summa saskaņā ar Jūsu polisi. 
 • Jūs varat izvēlēties sev piemērotāko pensijas saņemšanas periodu, nosakot mūža pensiju vai pensiju izmaksu noteiktā periodā.
 • Jūs varat iekļaut garantēto pensijas izmaksu periodu, kas dod iespēju jūsu pensiju mantot.

Lai uzzinātu sīkāk par „Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle” piedāvājumiem tieši Jums vai, lai iegādātos Jūs interesējošo apdrošināšanas pakalpojumu, lūdzu, sazinieties ar Compensa Life speciālistiem vai savu apdrošināšanas konsultantu, vai brokeri.

Apdrošināšanas noteikumi Aktīvā pensija SAP/01