Compensa Life » Naudinga informacija » Investavimas

Investavimas

Investicinis fondas
Investicinis fondas - tai vienoje vietoje sutelktos investuotojų lėšos, kurias valdo fondo valdymo įmonė, investuodama jas į įvairius instrumentus ar vertybinius popierius (akcijas, obligacijas, išvestines finansines priemones, pinigų rinkos instrumentus, nekilnojamąjį turtą ir t.t.) pagal fondo nustatytą strategiją.
Sumokėtos draudimo įmokos pagal gyvybės draudimo sutartį yra susiejamos su investiciniais vienetais pagal Jūsų pasirinktą investavimo planą (procentinis draudimo įmokos paskirstymas tarp investicinių fondų).

 
Investicinių fondų rūšys
Obligacijų fondai
Obligacijų fondai dažniausiai investuoja į palūkaninius vertybinius popierius, dažniausiai obligacijas. Šių fondų portfelį sudaro skirtingos grąžos ir rizikos obligacijos. Obligacijų fondų grąža paprastai būna mažesnė nei subalansuotų ar akcijų fondų. Šie fondai rekomenduojami konservatyviems arba trumpesnį investavimo laikotarpį pasirinkusiems investuotojams.

Akcijų fondai
Akcijų fondai investuoja į akcijas. Šie fondai gali būti skirstomi pagal regionus, ūkio sektorių, bendrovės tipą. Akcijos istoriškai visada yra pelningesnės už obligacijas ir pinigų rinkos instrumentus. Tačiau akcijų fondai visada pasižymi gana didele rizika. Šie fondai rekomenduojami ilgesniam investavimo laikotarpiui.

Subalansuoti fondai
Subalansuoti fondai investuoja į akcijas, palūkaninius ir pinigų rinkos instrumentus. Šių instrumentų proporcijos fonde numatytos fondo investavimo strategijoje. Subalansuotų fondų grąža paprastai būna didesnė nei obligacijų fondų, bet mažesnė nei akcijų fondų. Šie fondai yra vidutinės rizikos. Todėl rekomenduojami Jūsų investicijų portfelio rizikos išskaidymui.

Investavimo į fondus nauda

 • Investavimo rizika išskaidoma investuojant į įvairius instrumentus, pasaulio regionus, industrijos šakas ir pan. Todėl investicija yra saugesnė nei investuojant į atskiras akcijas ar obligacijas.
 • Investicinius fondus pagal fondo nustatytą strategiją valdo profesionalai, turintys ilgalaikę investavimo patirtį.

Lengva investuoti ir stebėti. Susiedami savo draudimo įmoką su investicine kryptimi, Jūs dalyvaujate didelėse vertybinių popierių (pvz. akcijų) rinkose, į kurias smulkiems investuotojams paprastai sunku arba brangu pakliūti. Investiciniai fondai reguliariai skelbia informaciją apie fondo veiklos rezultatus. Investuojant draudimo įmokas pagal gyvybės draudimo sutartį, Jūs turite galimybę pasirinkti kelias investavimo kryptis ir pasikeitus Jūsų investavimo taktikai (pvz. pablogėjus pasirinktos krypties investavimo rezultatui), bet kuriuo momentu pakeisti savo investavimo kryptį ar pasirinktų krypčių paskirstymo proporcijas investicijų portfelyje.

 Investicinio fondo pasirinkimas

Renkantis investavimo kryptį, svarbu įvertinti investavimo laikotarpį ir grąžą, kurią tikitės gauti. Investicijų grąža tiesiogiai priklauso nuo pasirinktos investavimo rizikos - kuo didesnė rizika, tuo didesnė tikėtina investicijų grąža. Formuojant savo investicijų portfelį ir vadovaujantis pasirinkta investavimo strategija (laikotarpis, rizika, grąža ir kt.) rekomenduojame investicijas paskirstyti tarp kelių skritingos rizikos investicinių krypčių. Toks investicinio portfelio diversifikavimas padeda valdyti investavimo riziką.

Investicinės grąžos priklausomybė nuo rizikos

Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialo siūlomos investavimo kryptys pagal krypties investavimo riziką yra suskirstytos į 7 balų rizikos skalę, kur 1 balo rizikingumo investicinė kryptis yra minimalios rizikos, o 7 balų - maksimalios rizikos investicinė kryptis.

 Investicinės rizikos skalė

 Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialo siūlomos investavimo kryptys

Investavimo krypčių valdymo politika

 Investicinio gyvybės draudimo investavimo krypčių parinkimo proceso tikslas yra:

 • užtikrinti teisingą, veiksmingą ir skaidrų investavimo krypčių pasirinkimą;
 • atsižvelgiant į kliento interesus pasiūlyti geriausią investavimo kryptį.

Investicijų valdymo modelis:

 • draudimo bendrovė pati aktyviai investicijų nevaldo
 • draudimo bendrovės investicinių krypčių valdymas yra perduotas trečiosioms šalims (fondų valdytojams).
 • draudimo bendrovė reguliariai, kas metus peržiūri valdytojų valdomų fondų rezultatus ir rizikos lygius.
 • klientams siekiama užtikrinti trijų pagrindinių rizikos (žemos, vidutinės ir aukštos) lygių investicijų pasirinkimą.
 • kiekvienam pagrindiniame lygyje siekiama pateikti bent trijų skirtingų fondų pasirinkimą. Pastarieji skiriasi investicijų sudėtimi ir prisiimamomis rizikomis. Fondai lyginami 7 rizikos laipsnių skalėje.

Investiciniame gyvybės draudime investicinių kryčių pasirinkimo proceso metu atsižvelgiama į šiuos kriterijus:

 • analizuojami teisiniai reikalavimai, investicinės strategijos  ir fondų  valdytojų techninis  pajėgumas;
 • lyginamas panašių strategijų fondų/ portfelių istorinis pajamingumas, išlaidų bazė, dydis ir rizikų valdymas;
 • pasirenkant fondus /portfelius atsižvelgiama  į klientų poreikius ir jų rizikos toleravimą.
 • pasirenkant fondus yra atsižvelgiama į ilgalaikę grąžą. Vertinami 5 ir, jei yra galimybė, 10 metų rezultatai.
 • analizuojama fondų valdytojų teikiamų apžvalgų ir komentarų kokybė ir pridėtinė vertė klientams.
 • parenkant fondus pasitelkiama ekspertinės įžvalgos.

Draudimo bendrovė kasdien stebi Investicinio gyvybės draudimo investavimo krypčių būklę, reguliariai (ne rečiau kaip vieną kartą per metus) peržiūri siūlomų krypčių sąrašą ir esant reikalui atlieka jų pakeitimus.

Sprendimų priėmimo principai:

 • draudimo bendrovės valdyba gali priimti sprendimus dėl siūlomų fondų valdytojų keitimo, jei tai rekomenduoja už fondų parinkimą atsakingas specialistas, kuris atlieka reguliarią fondų priežiūrą.
 • Jei siūloma įtraukti į sąrašą aukštos rizikos fondus arba neatitinkančius UCITS reikalavimų, prieš priimant sprendimą reikia gauti VIG Asset Management pritarimą ir rekomendaciją bendrovės valdybai.

Investavimo krypčių valdymo politikos efektyvumo vertinimas:

 • draudimo bendrovė politikos efektyvumą peržiūri kartą metuose ir patikrina ar investicinių priemonių atrankos procesas, stebėsenos ir peržiūros kriterijai atitinka šios dienos realijas ir ar pakankami užtikrina klientų interesų apsauga.