Compensa Life » Naudinga informacija » Papildomų palūkanų skaičiavimo principai

Papildomų palūkanų skaičiavimo principai

Papildomų palūkanų skaičiavimo principai kaupiamosiose gyvybės draudimo sutartyse su garantuotomis palūkanomis

Kaupiamosiose gyvybės draudimo sutartyse su garantuotomis palūkanomis draudimo bendrovė įsipareigoja už pagal atitinkamą draudimo sutartį sukauptą sumą mokėti draudimo liudijime (polise) nurodyto dydžio garantuotas palūkanas.

Kartą per metus draudimo bendrovės nuožiūra, atsižvelgiant į jos veiklos rezultatus, galiojančioms draudimo sutartims gali būti paskirstytos papildomos palūkanos kiekvienu konkrečiu atveju nustatant jų dydį bei paskirstymo tvarką remiantis žemiau nurodytais principais.

Papildomos palūkanos – tai draudimo bendrovės veiklos pelno dalis, kuri draudimo bendrovės sprendimu gali būti pridedama prie gyvybės draudimo sutarties sukauptos sumos proporcingai atitinkamos draudimo sutarties sukauptai sumai.

Sprendimą dėl papildomų palūkanų skyrimo draudimo bendrovės stebėtojų taryba priima kalendorinių metų pabaigoje, remdamasi valdybos siūlymu. Draudėjai apie sprendimą skirti papildomas palūkanas informuojami viešai draudimo bendrovės interneto puslapyje bei teikiant metines ataskaitas.

Priėmus sprendimą skirti papildomas palūkanas, jos paskirstomos visoms galiojančioms ir sprendime nustatytiems kriterijams atitinkančioms kaupiamojo gyvybės draudimo sutartims su garantuotomis palūkanomis, kurios įsigaliojo ne vėliau kaip einamųjų kalendorinių metų lapkričio 30 dieną.

Papildomų palūkanų apskaičiavimas vykdomas remiantis draudimo bendrovės papildomų palūkanų skyrimo techniniu planu, o taip pat atitinkamų draudimo produktų techniniais planais.

Lentelėje pateikiami metiniai palūkanų dydžiai, kuriuos sudaro papildomos palūkanos kartu su garantuotomis palūkanomis:

Metai Garantuotų ir papildomų palūkanų dydžių suma
2018 2,5%*
2017 2,75%*
2016 2,5%*
2015 3%*
2014 3,25%*
2013 4%*
2012 Papildomos palūkanos nebuvo skaičiuojamos
2011 3,75%*
2010 4,50%*
2009 4,50%*
2008 3,50%*
2007 3,50%*
2006 4,50%*
2005 Garantuotos palūkanos + 1%
2001-2004 Garantuotos palūkanos + 2%

* skirtos papildomos palūkanos kartu su draudimo sutartyje numatytomis garantuotomis palūkanomis neviršija nurodytos sumos, Pvz.: 3.25 % = 2 % garantuotų palūkanų + 1.25 % papildomų palūkanų.

Jei individualioje draudimo sutartyje numatytas didesnis garantuotų palūkanų dydis, nei lentelėje nurodyta dydžių suma, tai papildomos palūkanos atitinkamais metais tokiai sutarčiai nebuvo pridėtos.