Sākumlapa » Noderīga informācija » Sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Klientam ir tiesības vērsties Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiālē ar sūdzībām par Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle sniegtajiem pakalpojumiem vai to nepilnībām, kā arī par Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle piesaistīto apdrošināšanas aģentu darbību, par kuru profesionālo darbību tā uzņēmusies pilnu atbildību attiecībā uz apdrošināšanas pakalpojumiem, kas ar to saistīti, iesniedzot sūdzību: 

 • personīgi vai ar pilnvarotā pārstāvja starpniecību Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle centrālajā birojā Vienības gatvē 87h, Rīgā un tās klientu apkalpošanas centros:

            -     Kurzemes klientu apkalpošanas centrā Kungu ielā 2, Liepājā;
            -     Vidzemes klientu apkalpošanas centrā Kārļa Baumaņa iela 5, Valmierā;
            -     Latgales klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša iela 45-1A, Daugavpilī;
            -     Ventspils klientu apkalpošanas centrā Ģertrūdes iela 26, Ventspilī. 

 • pa pastu, nosūtot sūdzību uz Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle centrālā biroja adresi: Vienības gatve 87h, Rīga, LV – 1004;
 • elektroniski, rakstot uz e-pastu: info@compensalife.lv;
 • zvanot pa tālruni + 371 67606939;
 • sūtot pa faksu: + 371 67606949.

 Sūdzībā norādāmā informācija:

 • iesniedzēja vārds un uzvārds (juridiskajai personai – nosaukums);
 • personas kods (juridiskai personai – reģistrācijas numurs);
 • korespondences saņemšanas adrese (juridiskajai personai — juridiskā adrese);
 • elektroniskā pasta adrese (ja pastāv);
 • tālruņa numurs;
 • sūdzības būtība, ar to saistītie apstākļi un prasības;
 • vēlamais atbildes sniegšanas veids - mutiski, rakstiski vai e-pastā (ja vēlamais atbildes sniegšanas veids nav norādīts, tad atbilde tiek sniegta tajā pašā veidā, kādā iesniegta sūdzība);
 • datums un vieta.

Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle, saņemot sūdzību par cita apdrošināšanas starpnieka sniegtajiem pakalpojumiem vai to nepilnībām, 5 (piecu) darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas pārsūta to attiecīgajam apdrošināšanas starpniekam, informējot par sūdzības pārsūtīšanas faktu sūdzības iesniedzēju.

Atbildi uz sūdzību Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle sniedz bez maksas, rakstveidā, latviešu valodā, iespējami īsā termiņā, tomēr ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā.

Ja klientu neapmierina Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle sniegtā atbilde, klientam ir tiesības iesniegt sūdzību:

Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombudam
Adrese: Toma iela 4, Rīga, LV-1003
Tālr.: 67360898 Fakss: 67360838
Mājas lapa: www.laa.lv
E-pasts: office@laa.lv.

Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombuds izskata Klientu – fizisku personu sūdzības par Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle pieņemto lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt dzīvības apdrošināšanā un nelaimes gadījumu apdrošināšanā, ja apdrošināšanas atlīdzības summa nepārsniedz 5000.00 EUR.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
Adrese: Kungu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 6 7774800Fakss: 67225755
Mājas lapa: www.fktk.lv
E-pasts: fktk@fktk.lv

Patērētāju tiesību aizsardzības centram
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV – 1010
Tālrunis: 65452554
Mājas lapa: www.ptac.gov.lv
E-pasts: ptac@ptac.gov.lv

Datu valsts inspekcijai
Adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67 22 31 31
Fakss: 67 22 35 56
E-pasts: info@dvi.gov.lv

Tiesai
Atbilstoši piekritībai. Sīkāk skatīt informāciju: www.tiesas.lv