Sākumlapa » Noderīga informācija » Apdrošināšanas vārdnīca

Apdrošināšanas vārdnīca


Apdrošinājuma ņēmējs

Fiziska vai juridiska persona, kas noslēdz Līgumu ar Apdrošinātāju. Apdrošinājuma ņēmējs un Apdrošinātais var būt viena un tā pati fiziska persona.

Apdrošināšanas atlīdzība

Līgumā noteikta naudas summa, ko maksā Apdrošinātājs, iestājoties Apdrošināšanas gadījumam.

Apdrošināšanas gadījums

Līgumā norādīts notikums, kuram iestājoties, Apdrošinātājs izmaksā Apdrošināšanas atlīdzību vai tās daļu.

Apdrošināšanas gads

12 mēnešu ilgs laika periods, kuru ik gadu skaita no Apdrošināšanas perioda sākuma datuma.

Apdrošināšanas periods

Līgumā noteikts laika posms, kurš tiek izmantots Apdrošināšanas prēmiju aprēķināšanā.

Apdrošināšanas pieteikums

Apdrošinātāja noteiktas rakstiskas formas Apdrošinājuma ņēmēja pieteikums apdrošināšanas Līguma noslēgšanai.

Apdrošināšanas prēmija

Maksājums par apdrošināšanu, kuru Apdrošinājuma ņēmējs maksā Apdrošinātājam.

Apdrošināšanas segums

Polisē iekļautie Apdrošināšanas atlīdzību izmaksas gadījumi.

Apdrošinātais

Fiziska persona, par kuras apdrošināšanu ir noslēgts Līgums. Apdrošinātais nevar būt jaunāks par 18 gadiem Līguma slēgšanas brīdī un vecāks par 70 gadiem Apdrošināšanas perioda beigās.

Apdrošinātājs

„Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle”, kas noslēdz ar Apdrošinājuma ņēmēju apdrošināšanas Līgumu.

Atpirkuma summa

Līgumā norādītā naudas summa, kuru izmaksā Apdrošinājuma ņēmējam, ja Līgums tiek izbeigts pirms Apdrošināšanas perioda beigām, neiestājoties Apdrošināšanas gadījumam, vai ko izmaksā Labuma guvējam Apdrošinātā nāves gadījumā, kas nav Apdrošināšanas gadījums.

Atskaitījumi

Līgumā noteiktās naudas summas, kuras tiek atskaitītas par labu Apdrošinātājam no Uzkrātās apdrošinājuma summas kā atlīdzība par riska uzņemšanos Apdrošinātā nāves gadījumam, kā arī noteikto Papildapdrošināšanas risku uzņemšanos, kā arī atlīdzība Līguma uzturēšanas izdevumu segšanai.

Ieguldījuma portfelis

Ieguldījumu fonds, ko pārvalda fondu pārvaldīšanas sabiedrība, vai arī ieguldījums dažādos vērtspapīros, ko veido un pārvalda Apdrošinātājs.

Ieguldījuma vienība

Ieguldījuma portfeļa daļa, kuras cena mainās atkarībā no tajā iekļauto vērtspapīru vērtības. Ieguldījuma vienības cenu nosaka attiecīgi vai nu fondu pārvaldīšanas sabiedrība, vai Apdrošinātājs (gadījumā, ja tiek veikts ieguldījums dažādos vērtspapīros, ko veido un pārvalda Apdrošinātājs).

Labuma guvējs

Apdrošinātā norādītā persona, kura saņem Apdrošināšanas atlīdzību vai tās daļu Apdrošinātā nāves gadījumā.

Līguma darbības teritorija

Visa pasaule, izņemot gadījumus, kad Apdrošinājuma ņēmējs un Apdrošinātājs ir vienojušies savādāk un tas rakstiski minēts Polisē vai Polises pielikumā.

Līgums

Apdrošinātāja un Apdrošinājuma ņēmēja vienošanās par fiziskas personas apdrošināšanu, kā arī par Papildapdrošināšanu, ja tāda tiek veikta. Līgumā iesaistīto personu tiesiskās attiecības nosaka Līgums un Latvijas Republikas normatīvie akti.

Neatgriezenisks sakropļojums

Fizisks ievainojums, kas Nelaimes gadījuma rezultātā iestājies Apdrošinātajam un izraisījis noteiktas ķermeņa daļas fizisku vai funkcionālu zaudējumu, redzes, dzirdes vai valodas pilnīgu un neatgriezenisku zaudējumu.

Nelaimes gadījums

Notikums, kas Apdrošināšanas seguma darbības laikā pēkšņi neparedzētu, ārēju apstākļu rezultātā, pret Apdrošinātā gribu ir iestājies Apdrošinātajam un sekas ir Apdrošinātā fizisks ievainojums.

Papildapdrošināšana

Apdrošināšanas veids, kurš papildus tiek iekļauts Līgumā.

Pašrisks

Summa, ko Apdrošinātājs ietur no Apdrošinātajam vai Labuma guvējam izmaksājamās Apdrošināšanas atlīdzības.

Pensija

Naudas summa, ko regulāri izmaksā Apdrošinātājs, iestājoties apdrošināšanas Līgumā norādītajam pensijas vecumam vai arī Apdrošinātajam iegūstot pilnīgu un neatgriezenisku sakropļojumu, kura gadījumā Pensijas izmaksas sākas ar brīdi, kad sakropļojums tiek apstiprināts par neatgriezenisku.

Polise

Dokuments, kas apliecina Līguma noslēgšanu un ietver Noteikumus, Papildapdrošināšanas noteikumus (ja tiek veikta Papildapdrošināšana), kā arī jebkuru augstāk uzskaitīto dokumentu pielikumus, grozījumus un papildinājumus.

Riska apdrošinājuma summa

Polisē norādītā naudas summa, par kuru ir apdrošināta Apdrošinātā dzīvība un kuru izmaksā Labuma guvējam papildus Uzkrātajai apdrošinājuma summai Apdrošinātā nāves gadījumā, ja tas iestājies Līguma darbības laikā un ir Apdrošināšanas gadījums.

Terorisms

Politisku, ekonomisku, reliģisku, ideoloģisku, etnisku vai nacionālu mērķu dēļ sarīkota vai piedraudēta vardarbības pielietošana vispārbīstamā veidā, ko veic persona vai personu grupa, kas rīkojas savā vārdā vai kādas organizācijas vai valdības uzdevumā, vai ar tām sadarbojoties, ar nolūku ietekmēt vai iebiedēt valsts pārvaldes institūcijas, sabiedrību vai kādu tās daļu. Tāpat par Terorismu uzskatāmas tādas darbības, kuras kā Terorismu kvalificējušās attiecīgas oficiālas izmeklēšanas iestādes saskaņā ar likumu, kas piemērojams šīs darbības veikšanas vietā.

Uzkrātā apdrošinājuma summa

Naudas summa, kura uzkrājas saskaņā ar iemaksātajām Apdrošināšanas prēmijām, Noteikumiem, Polisi un Papildapdrošināšanas aprēķināšanas noteikumiem.