Compensa Life » Naudinga informacija » Terminų žodynas

Terminų žodynas

Jūsų patogumui pateikiame dažniausiai gyvybės draudime vartojamų terminų išaiškinimą.
Tikslios sąvokos nurodytos Bendrosiose draudimo sąlygose ir Specialiose sąlygose.

Anuitetas
- periodinių Draudimo išmokų seka, mokama Naudos gavėjui iki Apdraustojo mirties arba iki Sutartyje nustatyto termino.
Apdraustasis
- tai Draudėjo nurodytas ir Sutartyje įvardytas fizinis asmuo, kurio gyvenime atsitikus Draudžiamajam įvykiui, Draudikas privalo mokėti Draudimo išmoką.
Draudėjas
- tai fizinis arba juridinis asmuo, kuris sudaro Sutartį su Draudiku savo ar kito asmens naudai.
Draudikas
- tai įmonė, draudimo įstatymo nustatyta tvarka gavusi draudimo veiklos licenciją, vykdanti draudimo ir su ja susijusią veiklą ir įsipareigojanti Draudėjui Sutartyje numatytų Draudžiamųjų įvykių atvejais mokėti Draudimo išmokas.
Draudimo apsauga
- tai Draudiko įsipareigojimas sumokėti Naudos gavėjui Draudimo išmoką Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka įvykus Draudžiamajam ivykiui. Konkreti Draudimo apsauga įsigalioja Draudimo laikotarpio pirmąją dieną 0.00 valandą, bet ne anksčiau kaip kitą dieną po pirmos ar visos Draudimo įmokos sumokėjimo, bei galioja iki paskutinės Draudimo laikotarpio dienos arba Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo kitais pagrindais dienos 24.00 valandos.
Draudimo įmoka
- tai Draudėjo Draudikui pagal Sutartį mokėtina pinigų suma, kurios dydis ir mokėjimo terminai nurodyti Draudimo liudijime (polise).
Draudimo išmoka
- įvykus Draudžiamajam įvykiui Draudiko pagal Sutartį mokama pinigų suma, kurios konkretus dydis apskaičiuojamas ir išmokamas pagal Sutarties sąlygas ir joje numatyta tvarka.
Draudimo laikotarpis
- konkrečiu terminu apibrėžtas bei Sutartyje numatytas laikotarpis, kuriuo galioja Draudiminė apsauga.
Draudimo liudijimas (polisas)
- tai dokumentas, patvirtinantis Sutarties sudarymą ir jos sąlygas, bei išduodamas Draudiko nustatyta tvarka ir terminais sudarant Sutartį ir/arba keičiant jos sąlygas.
Draudimo suma
- tai Draudimo liudijime (polise) nurodyta maksimali pinigų suma, kuria draudžiami turtiniai interesai ir kurią Draudikas įsipareigoja išmokėti įvykus Draudžiamajam įvykiui.
Garantuotos palūkanos
- Draudiko nustatytos bei Draudimo liudijime (polise) nurodytos palūkanos, kurias Draudikas įsipareigoja mokėti už Sukauptą sumą.
Investavimo kryptis
- investicinis fondas, kurį valdo valdymo įmonė, arba vertybinių popierių portfelis, kurį formuoja ir valdo Draudikas. Investavimo kryptį sudaro finansinės priemonės, nurodytos atitinkamos Investavimo krypties strategijoje.
Investavimo planas
- tai Draudėjo nurodytas sumokėtų Draudimo įmokų procentinis paskirstymas tarp Draudiko pasiūlytų ir Draudėjo pasirinktų Investavimo krypčių.
Investicinis vienetas
- sąlyginė Investavimo krypties vertės dalis, kurios kaina kinta priklausomai nuo skirtingų vertybinių popierių, priklausančių konkrečiai Investavimo krypčiai, kainų.
Išperkamoji suma
- tai Sukauptos sumos dalis, kuri išmokama Sutarties nutraukimo ar dalinio pinigų atsiėmimo atveju.
Naudos gavėjas
- tai Sutartyje Draudėjo valia nurodytas arba Sutartyje nustatytais atvejais Apdraustojo paskirtas asmuo, kuris Sutartyje nustatytomis sąlygomis įgyja teisę į Draudimo išmoką ar jos dalį.
Nelaimingas atsitikimas
- prieš Apdraustojo valią dėl staigių, netyčinių, nenumatytų išorinių jėgų įvykęs atsitikimas, kurio metu Apdraustasis patiria kūno sužalojimą.
Papildomos palūkanos
- Draudiko nustatyta pelno dalis, kuri Draudiko nuožiūra kartą per metus gali būti paskirstyta galiojančioms draudimo sutartims proporcingai atitinkamos draudimo sutarties Sukauptai sumai.
Perdraudėjas
- tai draudimo įmonė, perdavusi savo prisiimtos rizikos dalį kitai draudimo ar perdraudimo įmonei.
Perdraudikas
- tai draudimo ar perdraudimo įmonė, perėmusi tam tikrą rizikos dalį iš kitos draudimo įmonės.
Perdraudimas
- tai draudimo įmonės prisiimtos draudimo rizikos dalies perdavimas kitai draudimo arba perdraudimo įmonei.
Sukaupta suma
- tai Draudėjo kaupiama suma pagal gyvybės draudimo sutartį (t.y. konkrečios Sutarties piniginė vertė, kuri apskaičiuojama pagal Sutarties sąlygas ir atitinkamas aktuarines taisykles).
Sukauptos sumos investavimo struktūra
- tai kuriuo nors konkrečiu momentu galiojantis Sukauptos sumos pasiskirstymas į skirtingas Investavimo kryptis.