Compensa Life » Kasulik info » Maksuabi » Pensionikindlustused

Pensionikindlustused

Compensa pakub kolme tüüpi pensionilepinguid: tulumaksusoodustuseta pensionikindlustuse lepinguid, III samba ehk täiendava kogumispensioni lepinguid ja II samba ehk kohustusliku kogumispensionikindlustuse lepinguid.

TULUMAKSUSOODUSTUSETA PENSIONILEPINGUD

Pensionilepingute väljamaksed on tulumaksuvabad ning neid ei liideta Teie aastatulule.

III SAMBA LEPINGUD EHK TULUMAKSUSOODUSTUSEGA PENSIONILEPINGUD

III sambasse tehtud sissemaksetelt saate tagasi 20% tulumaksu juhul, kui Teie sissemaksed III sambasse ei ületa 15% Teie maksustatud aastatulust ja jäävad alla 6 000 euro. Makstud tulumaksu saate tagasi tuludeklaratsiooni esitamisel järgmise aasta alguses. NB! tulumaksu saate tagasi ainult juhul, kui Te olete maksnud tulumaksu, näiteks maksustatav aastatulu 2018. aastal peab olema suurem kui 6 000 eurot.

III samba väljamaksete maksustamine:

  • kui leping on kestnud alla 5 aasta või Te olete noorem kui 55 aastat, on tulumaksumäär 20%
  • kui leping on kestnud üle 5 aasta ja Te olete vanem kui 55 aastat, on tulumaksumäär 10%
  • kui võtate III sambast välja eluaegset regulaarset pensioni, siis on tulumaksumäär 0%.

Tulumaksu peab kinni Compensa ning näitab kinni peetud summat Teile saadetavas väljamakseteatises. Compensa teavitab ka Maksuametit ning see kantakse soodustatud isiku eeltäidetud tuludeklaratsiooni.

NB! Alates 2018. aastast liidetakse kõik väljamaksed III sambast, va lisakindlustuste hüvitised ja eluaegne pension, Teie aastatulule. Neile, kelle aastatulu 2018. aastal jääb ilma III samba väljamakseta vahemikku 14 400 – 25 200 eurot, toob see kaasa maksuvaba tulu vähenemise. Tulumaksu optimeerimiseks soovitame jälgida, et Teie aastatulu koos III sambast võetud summadega ei ületaks 2018. aastal 14 400 eurot.

Kui Teie aastatulu ilma III sambast võetud summadeta jääb 2018. aastal alla 6 000 euro aastas, soovitame kindlasti esitada 2019. aasta alguses tuludeklaratsioon - nii saate osa III samba väljamaksmisel kinni peetud tulumaksust tagasi.

III samba väljamaksed täieliku ja püsiva töövõimetuse korral

Juhul, kui olete jäänud täielikult ja püsivalt töövõimetuks, saate taotleda pensioni väljamakseid ka enne 5 aasta möödumist lepingu sõlmimisest või nooremana kui 55 aastaselt. Kui hakkate võtma eluaegset pensioni, siis tulumaksu kinni ei peeta ning seda Teie aastatulule ei liideta. Kõikidel muudel juhtudel peetakse kinni 10% tulumaks ning väljamakse III sambast liidetakse alates 2018. aastast Teie aastatulule.

II SAMBA LEPINGUD EHK KOHUSTUSLIKU KOGUMISPENSIONIKINDLUSTUSE LEPINGUD

II samba pension liidetakse Teie aastatulule ning maksustatakse 20% tulumaksuga.

Teie soovi korral teeb Compensa iga kord enne pensioni väljamaksmist järelpärimise EVKsse, kes edastab meile info, kui palju Teie pensionilt tulumaksu kinni pidada.

Soovi kasutada tulumaksuvabastuse võimalust saite avaldada kindlustuslepingu sõlmimise sooviavaldusel. Tehtud valikut näha ning soovi korral muuta Compensa veebikontoris.

Täiendavaid avaldusi tulumaksuvaba miinimumi kasutamiseks Compensale esitama ei pea.

ÜLDINE TULUMAKSUVABA MÄÄR

Alates 1. jaanuarist 2018 rakendub kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus ja seoses sellega kaob ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele.

2018. aastal:

  • aastatuluga kuni 14 400 eurot on maksuvaba tulu 6000 eurot aastas,

  • aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400),

  • aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu 0.