Compensa Life » Kasulik info » Lisakasumi arvestamise põhimõtted

Lisakasumi arvestamise põhimõtted

Lisakasumi arvestamise põhimõtted investeerimisriskita kogumiskindlustustele

Lisakasum on kindlustusandja kindlustustegevusest saadud tulu, mille kindlustusandja võib lisada kindlustuslepingu reservile kindlustuslepingu kogumisperiodi jooksul. Otsuse lisakasumi jaotamise ja selle suuruse kohta teeb iga kalendriaasta lõpus juhatuse ettepanekul Compensa nõukogu. Kindlustusvõtjaid teavitatakse otsusest lisakasumi lisamise kohta kirjalikult.

Lisakasumi jaotamine toimub kord aastas ja selles osalevad kõik Compensas sõlmitud investeerimisriskita kogumiskindlustuse, laste kogumiskindlustuse ja pensionikindlustuse lepingud, mis on jõustunud hiljemalt kalendriaasta 30. novembriks.

Lisakasumi ja lisaintressi arvutamine toimub vastavalt Compensa lisakasumi jaotamise kindlustustehnilisele äriplaanile ja investeerimisriskita kogumiskindlustuste kindlustustehnilistele äriplaanidele.

Lisakasumi jaotamises on osalenud kindlustuslepingud, mille garanteeritud tootlus kogumisperioodil on väiksem tabelis toodust. Koos garanteeritud tootlusega ja makstud lisakasumiga oli nende lepingute tootlus kogumisperioodil aastate lõikes alljärgnev:

2018 1,5%
2017 2%
2016 2%
2015 lisakasumit ei makstud
2014 2,75%
2013 3,25%

 

Lisakasumi arvestamise põhimõtted kohustusliku kogumispensionikindlustuse lepingutele 

Seadusest tulenevalt on kindlustusandjal kohustus hoida II samba portfelli ning arvestusi teistest kindlustustoodetest eraldi ning eraldada lisakasumiks vähemalt 50% iga majandusaasta kohustusliku kogumispensioni lepingute kasumist. Lisakasumit jaotatakse kord aastas, juhul kui pensionilepingute kasum on tekkinud. Lisainfot lisakasumi jaotamise kohta saate lugeda kindlustuslepingu tingimustest. Aastatel 2009-2018 ei ole pensionilepingute kasumit tekkinud ning seetõttu lisakasumit kohustusliku kogumispensionide lepingutele arvestatud ei ole. Detailsemat infot Kohustusliku kogumispensioni lepingute tulude ja kulude kohta saate lugeda siit .